Επαγγελματική Στέγη

Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων Περί Εμπορικών Μισθώσεων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (ως ισχύει κωδικοποιούμενο με τις τροποποιήσεις του ν. 2741/1999)

Το προεδρικό διάταγμα στο ακόλουθο pdf.