Ατομική Επιχείρηση

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Για να ιδρυθεί μία  Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:

1.Να υπάρχει κάποιος χώρος εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

2.Να ασφαλισθείτε υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

3.Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: «Βεβαίωση Πληροφόρησης Προκατοχύρωσης» για το δικαίωμα χρήσης του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.
Η βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό) για την Δ.Ο.Υ. (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/92).
Για να εκδοθεί από το ΕΒΕΑ βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι’ αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
Δείτε το Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το Τμήμα Μητρώου.

4.Να πάρετε «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

5.Να εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί:

α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου 4 του Ν.2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησής σας.

Για την εγγραφή σας στο οικείο Επιμελητήριο χρειάζεστε:

a. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από το φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ’ αυτήν.
b. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
c.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣπροκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).
d.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
i.ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
ii.του ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ.

6.Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

7.Να εκδοθεί «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ’ αυτήν.
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), (σε φωτοτυπία ).
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
 5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικ/κών :α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασηςβ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τις ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ).ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.δ. εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς τα Επιμελητήρια έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
 2. Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
 3. Οι συνδρομές των ατομικών επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί ως εξής :
 • έτη από 1993 έως 1995, € 17,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996, € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997, € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002, € 39,62 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003, € 40,53 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004, € 41,99 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2005, € 43,46 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2006, € 44,92 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2007, € 48,83 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου – ΕΒΕΑ